Apply Job

Sales executive

เงินเดือน

 • ตามโครงสร้างของบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุระหว่าง 21-28 ปี
 • เพศชาย หรือ หญิง
 • ขับรถได้มีใบอนุญาตขับขี่
 • ออกพื้นที่ต่างจังหวัดและสามารถค้างคืนได้
 • ไม่มีโรคประจำตัว
 • จบปริญญาตรี วิศวกรรม สาขาโทรคมนาคม, คอมพิวเตอร์ หรือบริหารธุรกิจสาขาการตลาด
 • มีประสบการณ์ทางด้านการขาย และรักงานขาย(พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
 • บุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีความเป็นผู้นำ รับผิดชอบ และมุ่งมั่นกับงานที่ทำ มีความซื่อสัตย์
 • มีความสนใจทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ไฟเบอร์ออบติกส์
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ดี

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบงานข ายเครื่องเชื่อมสายใยแก้วนำแสง, OTDR, Power meter, Light Source รวมทั้งงาน ระบบกล้องวงจรปิด เครื่องทดสอบสายแลนและ ระบบไฟเบอร์ออพติกส์ พร้อมอบรมการใช้งานของสินค้าที่จำหน่ายได้
 • นำเสนอและให้ข้อมูลทางเทคนิคแก่ลูกค้า
 • ดูแลและรับผิดชอบงาน Project / การประกวดราคา / การประมูล
 • สามารถดูแลลูกค้าเก่า เปิดตลาดใหม่ รวมถึงการเจรจาการขายบริการใหม่ ๆ
 • ให้คำแนะนำและแก้ปัญหา ต่าง ๆ เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าแก่ลูกค้า

หลักฐานที่ใช้สมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป
 • ประวัติย่อหรือResume
 • สำเนาTranscript
 • สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางการทหาร

Technical Support/Engineering

เงินเดือน

 • ตามโครงสร้างของบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุระหว่าง 21-28 ปี
 • เพศชาย หรือ หญิง
 • ขับรถได้มีใบอนุญาตขับขี่
 • ออกพื้นที่ต่างจังหวัดและสามารถค้างคืนได้
 • ไม่มีโรคประจำตัว
 • จบชั้นระดับ ปวช.และปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์หรือปริญญาตรี วิศวกรรม สาขาโทรคมนาคม, คอมพิวเตอร์ เป็นอย่างน้อย/li>

หลักฐานที่ใช้สมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป
 • ประวัติย่อหรือResume
 • สำเนาTranscript
 • สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางการทหาร

Our Partners

 • AFL
 • NOYES
 • SENTER
 • GRANDWAY
 • Eloik
 • Tucson
 • atomowave
 • Yokogawa